TEL: 081-446-3102, 02-573-2827
DEALER LOGIN

MITSUBISHI RAYON Diamana TB-Series 5th-Gen

Graphite Driver Shaft

<
>

Product ID :CM-290

Brand :MITSUBISHI RAYON

Model :Diamana TB-Series 5th-Gen

Type :Driver Shaft

Material :Graphite

Model Flex [?] Weight [?] Torque [?] Kick Point [?]ฉางทองกอล์ฟ 58/19 เมืองทองธานี ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร 081-446-3102, 02-573-2827 www.2ndgolf.com